โครงการ ดิ แอสเซทโครงการขายเริ่มต้นที่แปลงละ100 ตารางวา จนถึงเป็นไร่